Fotovoltaik za domaćinstva i stambene jedinice

Solarni paneli na kuci

ŠTA JE POTREBNO URADITI „FIZIČKI“

  1. Da korisnik, tj. kupac-proizvođač montira i poveže svoj solarni foto-naponski sistem na unutrašnju instalaciju u svom domaćinstvu i poveže sa mrežom. On može solar postaviti na krovu, ili nekoj drugoj raspoloživoj površini svog domaćinstva. Važno je da se korisnik odluči za proverene i kvalitetne proizvođače opreme i instalaterske firme, jer dobra oprema garantuje dugovečnost i kvalitet, a dobar instalater obezbeđuje da sistem radi bez problema ispunjavajući sve tehničke i bezbednosne zahteve. Najlakše to postižete korišćenjem našeg solarnog konfiguratora, koji će vam pomoći da u roku od nekoliko sati dobijete ponudu, instalatera i povoljno finansiranje! Što se tiče procedure, evo kako se to organizuje korak po korak
  2. Da korisnik nabavi dvosmerno brojilo, a to se može učiniti ovako. Dvosmerno brojilo daje mogućnost da iz mreže mogu da preuzimaju električnu energiju, što su dosad i radili, ali i da isporučuju energiju, koju će sada proizvoditi, u mrežu. To znači da će svu proizvedenu električnu energiju da predaju mreži, a na kraju meseca se vidi razlika, pa će ako se proizvede više nego što je potrošeno ta količina će se prebaciti za sledeći mesec.
  3. Da se izvrši prilagođenje mernog mesta u domaćinstvu korisnika, tako što će se izvršiti ugradnja dvosmernog mernog uređaja električne energije sa funkcijom daljinskog upravljanja i očitavanja, kao i drugih potrebnih uređaja, u skladu sa pravilima o radu nadležne elektro distribucije. To se završava lako, evo kako.

ŠTA JE POTREBNO URADITI „PAPIROLOŠKI“

Zainteresovani građani ceo posao mogu da završe relativno jednostavno, nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad, što je dosad bio slučaj.

Građani odnosno domaćinstva treba da naprave dva koraka kada je reč o saradnji sa državom, tačnije državnim firmama.

Korak 1: Zahtev snabdevaču, (Elektroprivreda Srbije (EPS)), da se promeni ugovor o snabdevanju.

Korak 2: Dostavljanje originalne izjave operatoru distributivnog sistema Elektrodistribuciji Srbije (EDS) izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Pažnja: Korisnik je dužan da pre podnošenja zahteva snabdevaču za promenom ugovora izgradi fotonaponski sistem i prilagodi merno mesto za sticanje statusa kupca-proizvođača. U postupku priključenja solarnog sistema korisnik je dužan da operatoru sistema (EDS) dostavi original izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Tim novim ugovorom korisnik stiče status kupca-proizvođača el.energije

ŠTA MORA DA URADI ELEKTROPRIVREDA SRBIJE (Snabdevač)

EPS (Snabdevač) je dužan da na svojoj internet stranici objavi obrazac zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju i model ugovora o potpunom snabdevanju.

Kopiju zaključenog ugovora o potpunom snabdevanju sa krajnjim kupcem ili potvrdu EPSa o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju EPS dostavlja operatoru sistema (Elektrodistribuciji) na čiju je mrežu krajnji kupac priključen, elektronskim putem, odmah po zaključenju ugovora, bez odlaganja.

ŠTA MORA DA URADI ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE (Operator sistema)

Nadležna ED je dužna da obezbedi mogućnost dostavljanja dokumenata elektronskim putem, otvaranjem posebne elektronske adrese i da informacije o načinu dostavljanja objavi na svojoj internet stranici.

ED je dužna da priključi objekat korisnika kao kupca-proizvođača na sistem i izda odgovarajući akt o priključenju u roku od pet dana od dana prijema ugovora o potpunom snabdevanju ili potvrde o zaključenom ugovoru, koje je dostavila Elektroprivreda Srbije (snabdevač) i prijema izjave sa potvrdom izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

ED dužna je da Registar kupaca-proizvođača učini dostupnim na svojoj internet stranici.

KAKO SE RADI OBRAČUN

Elektrodistribucija očitava merne uređaje domaćinstvu koje ima zaključen ugovor o potpunom snabdevanju i to podatke o:

1) preuzetoj električnoj energiji od strane kupca-proizvođača;

2) isporučenoj električnoj energiji od strane kupca-proizvođača

Svi korisnici tj kupci-proizvođači svu proizvedenu električnu energiju predaju mreži, a na kraju meseca se vidi razlika, pa će ako su proizveli više nego što su potrošili tu količinu prebaciti za sledeći mesec.

Domaćinstvima se za višak električne energije isporučene u mrežu u toku jednog meseca umanjuje račun u kilovat-satima u narednom mesecu.

PAŽNJA: Svake godine 1. aprila obavlja se poravnjanje isporučene i preuzete energije između korisnika i Elektrodistribucije. Ukoliko je u prethodnih 12 meseci korisnik predao više energije nego što je potrošio, razlika ostaje EDu bez naknade, a u suprotnom korisnik mora da plati razliku.

Drugim rečima, ukoliko je na kraju perioda za poravnanje između kupca-proizvođača i Elektrodistribucije količina ukupno isporučene električne energije koju je korisnik poslao u mrežu veća od ukupno preuzete električne energije koju je korisnik „uzeo“ iz mreže, korisnik će bez naknade predati („pokloniti“) snabdevaču višak električne energije utvrđen u tekućem obračunskom periodu. Dakle, ne postoji scenario po kojem će Elektrodistribucija nešto platiti korisniku na kraju obračunske godine. U najboljem slučaju korisnik je na nuli, ili treba platiti vrlo mali iznos. Ovo je scenario koji važi u većini razvijenih zemalja, kao i u zemljama u okruženju, kojim se ohrabruje proizvodnja struje za sopstvene potrebe, a obeshrabruje preprodaja struje.

Važno: instalirana snaga solarne elektrane ne sme biti veća od odobrene snage priključka objekta korisnika. O tome se svakako brine i instalaterska firma koja će taj sistem montirati i povezati. Iza ovog zahteva se krije namera države da prozjumer proizvodi električnu energiju za svoje potrebe, a ne za prodaju. Slično ograničenje imaju i druge države u regionu, na primer Slovenija i Hrvatska.

Kupac-proizvodjač je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni solarni foto-naponski sistem za proizvodnju električne energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u sistem elektro distribucije.